logo
Krepšelis: 0
logo
Krepšelis: 0
Paieška nedavė rezultatų
Loading...
Perkrauti
PRIVATUMO POLITIKOS PRINCIPAI


UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“, juridinio asmens kodas 302598528, registracijos adresas J.
Jasinskio g. 12, Vilnius, LT-01112, adresas korespondencijai Bokšto g. 10-12, Vilnius, LT-01126, (toliau
vadinama - „Bilietų platintojas“) vertina klientų privatumą.

„Bilietų platintojas“ nerenka ir nesaugo klientų asmens duomenų, visi klientų asmens duomenys yra
tvarkomi įmonių grupės, kuriai priklauso „Bilietų platintojas“, įmonės „Piletilevi“ - AS „Piletilevi“,
registracijos kodas 10568581, adresas Telliskivi tn 60a / 9, 10412 Talinas.

Įmonių grupė siekia, kad visi duomenys būtų tvarkomi ES ir EEE valstybėse. „Piletilevi“ ir kitos grupės
įmonės tvarko asmens duomenis remdamiesi minimalumo principu: tvarkomi tik asmens duomenys,
būtini mūsų paslaugoms teikti.

Šio dokumento tikslas yra skaidriai ir suprantamai paaiškinti, kaip ir kokiais principais vadovaujantis
yra tvarkomi klientų asmens duomenys. Šiame dokumente aprašome asmens duomenų tvarkymo
principus ir tai, kaip yra tvarkomi asmens duomenys. Atidžiai perskaitykite asmens duomenų
tvarkymo principus, kad suprastumėte, kaip „Piletilevi“ gali tvarkyti jūsų asmens duomenis.
 

  1. TERMINAI IR TRUMPINIMAI

  BDAR - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos bendrasis reglamentas (ES) 2016/679
  dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir
  kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

  Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio
  tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra
  asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių,
  kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto
  identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės,
  ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

  Galiojantys teisės aktai - visi galiojantys Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos įstatymai,
  įskaitant, bet neapsiribojant, nacionalinius BDAR įgyvendinimo aktus.

  Klientas ar duomenų subjektas - fizinis asmuo, kuris naudojasi Bilietų platintojo paslaugomis,  arba pareiškia norą jomis naudotis ir kurio asmens duomenis „Piletilevi“ tvarko, įskaitant naudojimąsi „Bilietų platintojas “ elektronine parduotuve per „Bilietų platintojas“ svetainę.

  Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

  Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šių asmens duomenų tvarkymo principų tikslais asmens duomenų valdytojas yra „Piletilevi“ - AS „Piletilevi“ (registracijos kodas 10568581, adresas Telliskivi tn 60a / 9, 10412 Talinas).
       
  Interneto svetainė -  „Bilietų platintojo“ svetainė http://www.bilietai.lt ir visi susiję padomeniai ar kitos „Bilietų platintojo” interneto svetainės ir naudojami socialiniai tinklai.

  Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.


  2. BENDROJI DALIS

  2.1. Asmens duomenų tvarkymo principai taikomi klientams, kurie naudojasi „Bilietų platintojo“ paslaugomis ar pareiškia norą jomis naudotis. Be kita ko, asmens duomenų tvarkymo principai taikomi klientams, kurie naudojasi „Bilietų platintojo“ elektronine parduotuve.

  2.2. „Piletilevi“  garantuoja, kad asmens duomenys tvarkomi pagal galiojančius įstatymus. Pagrindinis teisės aktas, kurių „Piletilevi“  laikosi tvarkydama klientų asmens duomenis, yra BDAR.

  2.3. Jei turite klausimų apie jūsų asmens duomenų tvarkymą, susisiekite su mumis naudodamiesi kontaktine informacija, pateikta skyriuje „Kontaktinė informacija ir klausimai“.


  3. TEISINIS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS

  3.1. „Piletilevi“ tvarko klientų asmens duomenis tik tuo atveju, jei turi teisinį pagrindą tvarkyti juos pagal galiojančius įstatymus.

  3.2. „Piletilevi“ gali tvarkyti klientų asmens duomenis šiais atvejais:

  1. sudaryti sutartį, įvykdyti sutartį, garantuoti sutarties vykdymą ar teikti paslaugas klientams - pavyzdžiui, norint užsiregistruoti kaip vartotojui ar naudotis „Bilietų platintojas“ elektronine parduotuve (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas);
  2. vykdyti teisinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, vykdant „Bilietų platintojas“ apskaitos įsipareigojimus (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas);
  3. teisėtų „Bilietų platintojas“ ar trečiojo asmens interesų atveju, išskyrus tuos atvejus, kai tokius interesus viršija duomenų subjekto interesai ar pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems reikalinga asmens duomenų apsauga (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
  4. Remiantis klientų sutikimu, pavyzdžiui, norint gauti naujienlaiškį (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Jei klientas davė sutikimą gauti naujienlaiškį, jis turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą spustelėdamas nuorodą „Pašalinti“, pridėtą prie naujienlaiškio.

  4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

  4.1. „Piletilevi“  tvarko tik tokius asmens duomenis, kuriuos savo noru pateikia pats klientas. „Piletilevi“  nerenka informacijos apie klientus iš trečiųjų asmenų.

  4.2. Tiksli asmens duomenų, kuriuos renka ir tvarko „Piletilevi“, sudėtis priklauso nuo konkrečių paslaugų, kurias „Piletilevi“  klientui teikia esant konkrečioms aplinkybėms. Išsamios asmens duomenų rinkimo sąlygos gali būti nustatytos tarp „Piletilevi“/ „Bilietų platintojo“  ir kliento sudarytoje sutartyje.

  4.3.  Jei klientas užsiregistruoja kaip „Bilietų platintojas“ elektroninės parduotuvės vartotojas, „Bilietų platintojas“ surinks šiuos kliento duomenis, reikalingus sąskaitai susikurti pagal elektroninės parduotuvės paslaugų teikimo sąlygas:
  Vartotojo:
  vardas;
  pavardė;
  elektroninio pašto adresas;
  telefono numeris.

  4.4. Jei per „Bilietų platintojas“ elektroninę parduotuvę atliekama operacija (perkamas bilietas) (neatsižvelgiant į tai, ar klientas yra registruotas, ar neregistruotas elektroninės parduotuvės vartotojas), „Piletilevi“  surinks šiuos duomenis apie klientą:

  informacija apie bilietą, įsigytą iš „Bilietų platintojas“ elektroninės parduotuvės (įskaitant informaciją apie nuolaidą perkant bilietą su nuolaida);

  banko sąskaitos, naudojamos operacijai atlikti, informacija (banko sąskaitos numeris ir sąskaitos savininko vardas bei pavardė).


  5. ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

  5.1. „Piletilevi“ neatskleis klientų asmens duomenų trečiosioms šalims be atitinkamo teisinio pagrindo.

  5.2. Tam tikrais atvejais „Piletilevi“ gali atskleisti klientų asmens duomenis teisę turintiems asmenims (pavyzdžiui, renginio, į kurį klientas įsigijo bilietą, organizatoriui), jei tai būtina svarbiai organizacinei informacijai pateikti, bilietams perpirkti, jei renginys yra atšauktas arba dėl bet kurios kitos svarbios priežasties. Tam tikrais atvejais, „Piletilevi“ turėdamas teisinį pagrindą, gali perduoti Jūsų duomenis Tiketa, UAB. Tokie atvejai galėtų būti, pavyzdžiui, sistemų ir duomenų bazių integravimas ir duomenų migracija.

  5.3. „Piletilevi“  turi teisę naudoti įgaliotus duomenų tvarkytojus tvarkant asmens duomenis. Tam tikrais atvejais „Piletilevi“  įgalioja tam tikrus asmenis tvarkyti klientų asmens duomenis, pavyzdžiui, IT paslaugų teikėjus (serverių paslaugų teikėjus, IT programinės įrangos kūrėjus).


  6. ASMENS DUOMENŲ LAIKYMAS

  6.1. „Piletilevi“ nesaugos asmens duomenų ilgiau nei reikia asmens duomenims tvarkyti arba leidžiama pagal galiojančius įstatymus.

  6.2. Registruotų vartotojų asmens duomenis „Piletilevi“ elektroninėje parduotuvėje „Piletilevi“ saugo tol, kol vartotojas nusprendžia ištrinti savo sąskaitą (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas, sutarties vykdymas).

  6.3. Asmens duomenis apie sutartis, sudarytas tarp „Piletilevi“ ir kliento, „Piletilevi“ paprastai saugo ne ilgiau kaip 3 metus po sandorio (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, teisėtas interesas ir ieškinių senaties terminas, kaip nurodyta 1 dalyje).

  6.4. „Piletilevi“ apskaitos dokumentus, kurie tam tikrais atvejais gali apimti asmens duomenis, „Piletilevi“ paprastai saugo 7 metus nuo finansinių metų pabaigos, kai finansinė operacija, susijusi su dokumentu, buvo įrašyta į apskaitos knygą pagal pirminį dokumentą (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

  6.5. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie jūsų asmens duomenų išsaugojimo sąlygas, susisiekite su mumis naudodamiesi kontaktine informacija, pateikta skyriuje „Kontaktinė informacija ir klausimai“.


  7. NAUDOJIMASIS SLAPUKAIS

  7.1. „Bilietų platintojas“ svetainėje naudojami slapukai. Tai yra nedideli tekstiniai failai, kuriuose yra kliento kompiuteryje saugoma informacija, skirta klientui stebėti ar identifikuoti.

  7.2. „Bilietų platintojas“ svetainėje naudojami šie slapukai:
   
  Slapuko pavadinimasSlapuko paskirtisInformacija, apdorojama kartu su slapukuSlapuko išsaugojimasAr kokia nors informacija per slapuką bendrinama ar perduodama trečiosioms šalims?
  viešasVartotojo pirkimo krepšelisnaudotojo identifikavimasSesijos metuNe
   „lang“ pasirinktos kalboskalbos kodas1 mėnuoNe
  „designTemos“pasirinkto dizaino temadizaino temos kodasSesijos metuNe
  hideBannersvartotojo pasirinkimas slėpti reklamjuostesPasirinktų reklaminių antraščių ID numeriai1 dienaNe
  loginTokenautomatinis vartotojo prisijungimonaudotojo identifikavimas3 metaiNe
  _ga„Google Analytics“ statistikanaudotojo identifikavimas2 metaiTaip
  _fbp„Facebook“ reklamos efektyvumo stebėjimasnaudotojo identifikavimas3 mėnesiaiTaip
  _gid„Google“ žymų tvarkyklės statistikanaudotojo identifikavimas2 dienosTaip
   

  7.3. Klientai turi teisę bet kada išjungti slapukus, pakeisdami nustatymus savo interneto naršyklėje. Tokiu atveju klientas turi įvertinti, kad išjungus slapukus kai kurios svetainės funkcijos gali tinkamai neveikti. Slapukus galima išjungti vykdant žiniatinklio naršyklės skyriuje „Pagalba“ pateiktas instrukcijas. Daugiau informacijos apie tai, kaip slapukai veikia arba kaip išjungti slapukus, rasite svetainėje www.allaboutcookies.org.


  8. Trečiųjų šalių interneto svetainės

  8.1. Klientai turi visas teises, kylančias iš galiojančių įstatymų, susijusius su jų asmens duomenų tvarkymu, visų pirma, šias teises:

  1. prieigos teisė: klientas turi teisę bet kuriuo metu paklausti, ar „Piletilevi“ turi kokius nors jo asmens duomenis, ir gauti informaciją apie tai, kuriuos duomenis tvarko „Piletilevi“;
  2. teisė į taisymą: klientas turi teisę prašyti „Piletilevi“ patikslinti ar ištaisyti asmens duomenis, jei duomenys yra nepakankami, neišsamūs ar neteisingi;
  3. teisė prieštarauti: klientas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, pavyzdžiui, kai asmens duomenys naudojami remiantis teisėtais „Piletilevi“ interesais, įskaitant profilio analizę tiesioginės rinkodaros tikslais;
  4. teisė būti ištrintam: klientas turi teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, jei tvarkymas grindžiamas sutikimu ir klientas atšaukia sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
  5. teisė į duomenų tvarkymo apribojimą: klientas turi teisę reikalauti, kad „Piletilevi“ apribotų savo asmens duomenų tvarkymą pagal galiojančius įstatymus, pavyzdžiui, jei „Piletilevi“ nebereikia kliento asmens duomenų tvarkymo tikslais arba jei klientas prieštaravo jo asmens duomenų tvarkymui;
  6. teisė atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis: jei kliento asmens duomenys tvarkomi remiantis sutikimu, klientas turi teisę bet kada atšaukti šį sutikimą;
  7. perkėlimo teisė: klientas turi teisę iš „Piletilevi“ gauti anksčiau pateiktus asmens duomenis, kurie tvarkomi remiantis anksčiau duotu sutikimu arba siekiant įvykdyti su klientu sudarytą sutartį, raštu ar viešai naudojamu elektroniniu formatu ir, jei tai techniškai įmanoma, paprašyti, kad „Piletilevi“ perduotų šiuos duomenis trečiajai šaliai paslaugų teikėjui;
  8. teisė pateikti skundą: jei klientas mano, kad tvarkant asmens duomenis buvo pažeistos jo teisės, jis gali pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.
  8.2. Šiame skyriuje išvardytos klientų teisės į jų asmens duomenų tvarkymą nėra absoliučios teisės. Tam tikrais atvejais kitų duomenų subjektų teisės ar „Piletilevi“ teisės gali apriboti kliento teises.

  8.3. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis arba pateikti prašymus dėl asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su mumis naudodamiesi kontaktine informacija, pateikta skyriuje „Kontaktinė informacija ir klausimai“.


  9. ASMENS DUOMENŲ SAUGA

  9.1. „Piletilevi“ privalo garantuoti asmens duomenų tvarkymo saugumą, kad apsaugotų asmens duomenis nuo netyčinio ar neteisėto tvarkymo, atskleidimo ar sunaikinimo.


  9.2. Atsižvelgdamas į naujausius tyrimų ir technologijų pokyčius, jų pritaikymo kaštus, asmens duomenų tvarkymo pobūdį, apimtį, kontekstą ir tikslus, taip pat į skirtingą fizinių asmenų teisių ir laisvių riziką, „Piletilevi“ tvarkydamas asmens duomenis siekia visuomet įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų jų saugumą.


  10. KONTAKTINĖ INFORMACIJA IR KLAUSIMAI

  Jei turite klausimų apie asmens duomenų tvarkymą arba norite pateikti prašymų ar prašymų dėl bet kokių asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su „Bilietų platintoju“ arba mūsų duomenų apsaugos specialistu „Piletilevi“.


  Bendrovės kontaktai yra:

  UAB  „Nacionalinis bilietų platintojas“
  Įmonės kodas 302598528
  PVM mokėtojo kodas LT100005962512
  Bokšto g. 10-12, Vilnius, LT-01126
  Tel. +370 673 25153
  El. paštas info@bilietai.lt

  Darbo laikas:
  Pirm. – Penkt. nuo 8:30 iki 17:30

  Kontaktinė asmens, paskirto Bendrovėje atsakingu už asmens duomenų apsaugą, informacija yra:

  Mart Eensalu

  AS Piletilevi (juridinio asmens kodas 10568581, adresas Telliskivi tn 60a/9, 10412 Talinas, Estija, kontaktinė informacija :

  El. pašto adresas: mart@piletilevi.ee, telefonas: +3725064505, adresas: Telliskivi 60A, Eka C1, Talinas 10412.;